Restauracja Piwniczka

Regulamin


REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU RESTAURACJA PIWNICZKA ORAZ SKŁADANIA ZA JEGO POŚREDNICTWEM ZAMÓWIEŃ

§1 Definicje

W niniejszym Regulaminie pod poniższymi pojęciami należy rozumieć:

 1. „Serwis” – strona internetowa dostępna pod adresem URL https://www.restauracja-piwniczka.pl (wraz z wszystkimi podstronami), za pośrednictwem której świadczone są Usługi;
 2. „Operator” – właściciel Serwisu: „DWAEM” sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni przy ul. Kolendrowej 4/1, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOS W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO pod numerem KRS 0000757018, NIP 958-169-66-27, REGON 381795808, e-mail: dwaem@interia.pl tel. 574 519 355, adres korespondencyjny: ul. Kolendrowa 4/1, 81-589, Gdynia;
 3. „Usługa” („Usługi”) – usługi świadczone przez Operatora drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu, na zasadach określonych w Regulaminie, polegające w szczególności na zapewnieniu możliwości wyświetlania zawartości Serwisu, składania Zamówień i zawierania za pośrednictwem Serwisu Umów sprzedaży z Restauracją Piwniczka.
 4. „Posiłki” – posiłki, napoje oraz inne artykuły lub usługi znajdujące się w ofercie Restauracji;
 5. „Kodeks cywilny” – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1360, z późn. zm.);
 6. „Konsument” – Użytkownik będący osobą fizyczną, dokonujący z Operatorem czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 7. „Restauracja” – restauracja „PIWNICZKA” prowadzona przez DWAEM sp. z o. o.
 8. „Umowa sprzedaży” – umowa sprzedaży Posiłków, w rozumieniu Kodeksu cywilnego, zawierana pomiędzy Restauracją Piwniczka a Użytkownikiem z wykorzystaniem Serwisu;
 9. „Ustawa o prawach konsumenta” – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.);
 10. „Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną” – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 344, z późn. zm.);
 11. „Użytkownik” – osoba fizyczna korzystająca z Serwisu;
 12. „Zamówienie” – oświadczenie woli Użytkownika, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Posiłków, określające w szczególności rodzaj i liczbę Posiłków; Zamówienie składane jest przez Użytkownika w Restauracji Piwniczka za pośrednictwem Serwisu.

§2 Postanowienia ogólne

 1. Serwis prowadzony jest przez Operatora.
 2. Regulamin określa zasady świadczenia przez Operatora na rzecz Użytkowników Usług polegających w szczególności na zapewnieniu możliwości wyświetlania zawartości Serwisu, korzystania z szeregu jego funkcjonalności, składania Zamówień i zawierania za pośrednictwem Serwisu Umów sprzedaży z Restauracją Piwniczka.
 3. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 4. Regulamin określa w szczególności:
  1. warunki i zasady składania przez Użytkowników Zamówień;
  2. zasady zawierania Umów sprzedaży Posiłków;
 5. Stronami Umów sprzedaży są Użytkownik i Restauracja Piwniczka.
 6. Operator zobowiązuje się do świadczenia Usług w ramach Serwisu w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

§3 Obowiązki Użytkownika

Użytkownik zobowiązany jest do:

 1. korzystania z Serwisu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń lub podejmowanie jakichkolwiek działań mających na celu ingerencję w oprogramowanie lub działanie Serwisu;
 2. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w Serwisie niezamówionej informacji handlowej (spam); dodawanie przez Użytkownika do treści Zamówienia jakichkolwiek informacji naruszających obowiązujące przepisy prawa, dobre obyczaje lub treści o charakterze reklamowym, a także podejmowanie czynności informatycznych lub jakichkolwiek innych mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Użytkownika;
 3. korzystania z Serwisu w sposób zgodny z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz postanowieniami Regulaminu;
 4. korzystania z Serwisu w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Użytkowników, Operatora oraz restauracji Piwniczka, z poszanowaniem ich dóbr osobistych (w tym prawa do prywatności) i wszelkich innych, przysługujących im praw;
 5. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Serwisu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego; wykorzystywanie treści, w tym zdjęć i opisów Posiłków w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie uprzedniej i wyraźnej zgody Operatora.

§4 Wymagania techniczne do korzystania z Serwisu

 1. Do prawidłowego korzystania z wszystkich funkcjonalności Serwisu niezbędne jest:
  1. posiadanie dostępu do sieci Internet umożliwiającego składanie zamówienia (rekomendowana prędkość min. 256 kb/s);
  2. korzystanie ze standardowego oprogramowania w postaci systemu operacyjnego oraz przeglądarki internetowej, przy czym przeglądarka internetowa powinna obsługiwać pliki „cookies”;
  3. posiadanie własnego adresu poczty elektronicznej;
  4. posiadanie numeru telefonu – umożliwiającego odbiór rozmów telefonicznych.
 2. W przypadku niespełnienia powyższych wymogów korzystanie z Serwisu może być utrudnione lub niemożliwe.

§5 Składanie Zamówień

 1. Przedmiotem Zamówień mogą być Posiłki prezentowane przez Restauracje Piwniczka za pośrednictwem Serwisu.
 2. Informacje o dostępnych Posiłkach prezentowane przez Restaurację Piwniczka za pośrednictwem Serwisu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, lecz są jedynie zaproszeniem do składania ofert przez Użytkowników.
 3. Zaproszenie do składania ofert prezentowane w Serwisie przez Restauracje zawiera dane adresowe Restauracji oraz menu wraz z aktualnym cennikiem.
 4. Restauracja określa obszar, w ramach którego Zamówienie może zostać zrealizowane, a także może określić: minimalną wartość Zamówienia, tj. wartość Zamówienia poniżej której jego złożenie nie będzie możliwe za pośrednictwem Serwisu oraz maksymalną wartość Zamówienia, tj. wartość Zamówienia powyżej której jego złożenie nie będzie możliwe za pośrednictwem Serwisu. Jeżeli Użytkownik wskaże jako miejsce dostawy Zamówienia adres znajdujący się poza określonym przez Restaurację obszarem, zostanie poinformowany, że realizacja Zamówienia przez Restaurację nie jest możliwa. Użytkownik zostanie ponadto poinformowany w przypadku, gdy dana Restauracja określiła minimalną lub maksymalną wartość Zamówienia.
 5. Ceny zawarte w cennikach Restauracji podawane są w złotych polskich oraz zawierają podatek od towarów i usług (VAT) , koszt opakowania oraz wszelkie inne opłaty i podatki naliczone zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa.
 6. Zamówienie należy złożyć poprzez wypełnienie formularza zamówienia dostępnego na stronie internetowej Serwisu podając dane osobowe niezbędne do złożenia Zamówienia: imię, nazwisko, adres dostawy (nie dotyczy Zamówienia z odbiorem osobistym) numer telefonu i adres e-mail.
 7. Użytkownik powinien wybrać  zamawiane Posiłki (ich rodzaj oraz ilość), formę płatności oraz rodzaj dostawy. W przypadku skorzystania z kuponu rabatowego Użytkownik powinien użyć funkcji „Masz kupon? Kliknij tutaj, aby dodać swój kod” lub innej podobnej i wpisać kod rabatowy we wskazane pole w ramach Serwisu.
 8. Złożenie Zamówienia poprzez Serwis następuje w wyniku wysłania Zamówienia. Wysłanie Zamówienia następuje po akceptacji i potwierdzeniu przez Użytkownika wszystkich jego istotnych elementów oraz naciśnięciu przycisku „Kupuję i płacę”. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Kupuję i płacę” – Użytkownik ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych, w tym w zakresie wyboru Posiłku. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Użytkownikowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi w ramach Serwisu.
 9. Zamówienie stanowi ofertę w rozumieniu Kodeksu cywilnego i jest przesyłane przez system informatyczny Serwisu wraz z koniecznymi do realizacji Zamówienia danymi osobowymi Użytkownika do Restauracji Piwniczka.
 10. Po otrzymaniu przez Użytkownika od Restauracji informacji o przyjęciu Zamówienia w formie komunikatu wyświetlanego na stronie Serwisu oraz wiadomości email wysłanej na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika między Użytkownikiem a Restauracją zostaje zawarta (z momentem otrzymania ww. wiadomości email) Umowa sprzedaży Posiłku. Realizacja Zamówienia przez Restaurację dokonywana jest po uznaniu płatności internetowej za dokonaną. Przybliżony czas realizacji Zamówienia określany jest przez Restaurację w momencie akceptowania Zamówienia.
 11. W przypadku zdarzeń losowych uniemożliwiających lub utrudniających  Restauracji przyjęcie Zamówienia lub realizację Umowy sprzedaży Restauracja skontaktuje się z Użytkownikiem w celu:
  1. ustalenia sposobu realizacji Umowy sprzedaży Posiłku lub
  2. złożenia Użytkownikowi oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży Posiłku lub
  3. przyjęcia od Użytkownika oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży Posiłku.
 12. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Użytkownikowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Posiłku następuje poprzez przesłanie Użytkownikowi na podany adres e-mail specyfikacji Zamówienia oraz pozostałych wymaganych informacji.
 13. Zamówienia są realizowane w cenach obowiązujących w chwili składania Zamówienia. W przypadku Zamówień składanych w ramach obowiązujących promocji są one realizowane z uwzględnieniem rabatów wynikających z warunków konkretnej promocji.
 14. W przypadku sprzedaży dokonywanej w ramach ogłaszanych promocji Operator oraz Restauracja Piwniczka uprawnieni są do wprowadzania ograniczeń ilościowych, czasowych lub innych ograniczeń w sprzedaży Posiłków. Ograniczenia, o których mowa powyżej, określane są w warunkach danej promocji.

§6 Płatności

 1. Użytkownicy mogą płacić za zamawiane za pośrednictwem Serwisu Posiłki:
  1. bezpośrednio do rąk dostawcy w chwili odbioru Posiłku: gotówką, a jeśli Restauracja realizująca Zamówienie oferuje dodatkowe formy płatności, również w inny oferowany przez nią sposób, np. kartą, BLIK-iem u dostawcy, itp.;
  2. w formie płatności internetowych za pośrednictwem dostępnych w Serwisie systemów płatności, płatności kartą.
  3. w inny sposób, jeśli możliwość jego wykorzystania zostanie zakomunikowana Użytkownikowi w Serwisie przed złożeniem Zamówienia, np. voucherem, kartą podarunkową, itp.
 2. Płatność internetowa jest uznana za dokonaną w momencie otrzymania przez system informatyczny Serwisu potwierdzenia akceptacji (w czasie określonym przez właściwego dostawcę usług płatniczych w porozumieniu z Operatorem) transakcji przez dostawcę usług płatniczych pośredniczącego w danej operacji transferu środków płatniczych.

§7 Uprawnienie do odstąpienia od umowy oraz odpowiedzialność za zgodność towaru z umową

 1. Użytkownik będący Konsumentem, a także Przedsiębiorca na prawach konsumenta może – z zastrzeżeniem ust. 8 poniżej – odstąpić od Umowy sprzedaży zawartej na odległość za pośrednictwem Serwisu bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od daty dostawy lub odbioru Posiłku.
 2. Prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje w przypadku Umów sprzedaży, w których przedmiotem świadczenia są:
  1. towary ulegające szybkiemu zepsuciu lub mające krótki termin przydatności do użycia;
  2. towary dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, których po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  3. towary nieprefabrykowane, wyprodukowane według specyfikacji Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta lub służące zaspokojeniu ich zindywidualizowanych potrzeb.

W związku z powyższym prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje w przypadku takich Posiłków, jak np. pizza, sałatki, kebaby, dania obiadowe, makarony i zupy, a także otwartych opakowań napojów, przekąsek itp.,; przysługuje natomiast w przypadku artykułów znajdujących się w ofercie Restauracji, które przez swój charakter mogą zostać zwrócone Restauracji w niezmienionej postaci.

 1. Skorzystanie z prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży następuje poprzez poinformowanie Restauracji Piwniczka, z którym Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta zawarł Umowę sprzedaży, w drodze jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu (np. telefon, pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Dane Restauracji, na któremu należy złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, znaleźć można na paragonie dokumentującym realizację Umowy sprzedaży, a także w e-mailu potwierdzającym przyjęcie Zamówienia. Oświadczenie o odstąpieniu można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu (nie stanowi oddzielnego pliku, w celu jego odczytania należy przejść do końca treści niniejszego Regulaminu), jednak nie jest to obowiązkowe.
 2. Prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło objęcie Posiłku w posiadanie przez Konsumenta, Przedsiębiorcę na prawach konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. Do zachowania terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży wystarczy wysłanie oświadczenia, o którym mowa w ustępie powyżej, przed upływem tego terminu.
 3. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, Użytkownik otrzyma zwrot wszystkich otrzymanych płatności, w tym ewentualnych kosztów dostarczenia Posiłku. Jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta wybrał sposób dostarczenia Posiłku inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Restaurację, Restauracja nie jest zobowiązana do zwrotu Konsumentowi lub Przedsiębiorcy prawach konsumenta poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 4. Restauracja dokonuje zwrotu płatności niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta o odstąpieniu od Umowy, z tym zastrzeżeniem, że Restauracja może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta do chwili otrzymania przez Restaurację Piwniczka zwracanego Posiłku lub dostarczenia przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta, chyba że Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie.
 5. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, Umowa sprzedaży jest uważana za niezawartą.
 6. Posiłek należy zwrócić na adres podany w Serwisie, z którym Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta zawarł Umowę sprzedaży. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta odstąpił od Umowy sprzedaży.
 7. Koszt opakowania Posiłku w sposób zapewniający jego bezpieczeństwo oraz koszt bezpośredniego zwrotu Posiłku ponosi Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta.
 8. Restauracja Piwniczka  ponosi wobec Użytkownika odpowiedzialność za niezgodność Posiłku z umową na zasadach określonych w przepisach:
  1. w przypadku gdy Użytkownik jest Konsumentem – określonych w szczególności w art. 43a i następnych Ustawy o prawach konsumenta;
  2. w przypadku gdy Użytkownik nie jest Konsumentem ani Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta – określonych w szczególności w art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego.
 9. W przypadku gdy Użytkownik jest Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta, Operator ponosi wobec Użytkownika odpowiedzialność za niezgodność Usługi z umową na zasadach określonych w szczególności w art. 43k i następnych Ustawy o prawach konsumenta.
 10. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza uprawnień Konsumenta oraz Przedsiębiorcy na prawach konsumenta, jakie przysługują im na podstawie przepisów prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze zastosowanie znajdują przepisy Ustawy o prawach konsumenta.

§8 Reklamacje

 1. Użytkownik może złożyć reklamację w związku z nieprawidłowościami, usterkami lub przerwami w funkcjonowaniu Serwisu – tego typu reklamacje obsługiwane są przez Operatora.
 2. Reklamacje dotyczące jakości, wykonania, dostawy Posiłków są przekazywane do Restauracji Piwniczka będącego stroną Umowy sprzedaży Posiłku, Operator pełni rolę pośrednika w tym procesie.
 3. Zgłoszenie reklamacji może odbyć się w dowolny sposób wybrany przez Użytkownika, np. poprzez wysłanie maila na adres piwniczkagdynia@interia.pl lub wysłanie listu pocztą na adres Operatora. Operator nie przyjmuje reklamacji składanych drogą telefoniczną, a dotyczących Umów sprzedaży zawieranych przez Użytkowników z Restauracja Piwniczka.
 4. Reklamacje dotyczące Umów sprzedaży mogą też być składane bezpośrednio w Restauracji w dowolny sposób wybrany przez Użytkownika, w tym ustnie, poprzez kontakt telefoniczny lub bezpośrednio w Restauracji, a także w formie pisemnej na adres Restauracji wskazany na paragonie lub w e-mailu z potwierdzeniem przyjęcia Zamówienia.
 5. Reklamacja powinna zawierać opis zdarzenia będącego podstawą reklamacji, numer Zamówienia, jeżeli jest ono jej przedmiotem reklamacji, a także:
  1. dla reklamacji dotyczącej Posiłku: dane Użytkownika: imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej lub numer telefonu, adres dostawy, nazwa Restauracji realizującej Umowę sprzedaży;
  2. dla reklamacji dotyczącej działania Serwisu: opis sytuacji.
 6. Operator odpowiada na reklamację niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
 7. W przypadku zgłoszenia reklamacji do Operatora, odpowiada on na reklamację niezwłocznie, najpóźniej w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
 8. W sytuacji, gdy podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Operator zwraca się, przed rozpatrzeniem reklamacji, do składającego reklamację o jej uzupełnienie.
 9. Informacja o sposobie rozstrzygnięcia reklamacji zostanie przekazana Użytkownikowi telefonicznie, na podany adres poczty elektronicznej, a w przypadku zgłoszenia reklamacji tradycyjną pocztą na adres korespondencyjny Użytkownika, chyba że podał również swój adres poczty elektronicznej.
 10. Konsumentowi przysługuje prawo rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  1. poprzez działania mediacyjne wojewódzkich inspektorów inspekcji handlowej,
  2. przed stałymi polubownymi sądami konsumenckimi przy wojewódzkich inspektorach inspekcji handlowej.
 11. Działania mediacyjne określone w ustępie powyżej są dostępne po złożeniu wniosku przez Konsumenta do właściwego wojewódzkiego inspektora inspekcji handlowej. Stałe polubowne sądy konsumenckie określone w ustępie powyżej są dostępne poprzez złożenie wniosku przez Konsumenta o rozpatrzenie sporu przez właściwy stały polubowny sąd konsumencki.

§9 Zmiany regulaminu

 1. Regulamin może ulec zmianie w przypadku zaistnienia ważnych przyczyn, tj. w szczególności:
  1. zmiany przepisów prawa mającej wpływ na funkcjonowanie Serwisu;
  2. obowiązku dokonania zmiany treści Regulaminu nałożonego na Operatora przez właściwe organy władzy publicznej;
  3. dążenia Operatora do poprawy jakości świadczonych usług;
  4. dla usunięcia niejasności, błędów lub omyłek pisarskich w treści Regulaminu;
  5. zmiany formuły funkcjonowania Serwisu lub sposobu zawierania za jego pośrednictwem umów z Użytkownikami, w tym usunięcia, zmiany lub dodania nowych funkcjonalności Serwisu;
  6. zmiany profilu działalności gospodarczej prowadzonej przez Operatora lub sposobu świadczenia przez niego usług;
  7. zmiany warunków technicznych Serwisu;
  8. zmiany danych Operatora.
 2. O planowanej zmianie Regulaminu Operator poinformuje Użytkowników, zamieszczając komunikat na stronie internetowej Serwisu.
 3. Zmiany Regulaminu wejdą w życie po upływie 14 dni od daty dokonania przez Operatora czynności wskazanych w niniejszym paragrafie, chyba, że z treści przepisów prawa lub obowiązku założonego na Operatora wynika inny termin wejścia w życie wymaganych zmian Regulaminu.
 4. Zmiana Regulaminu pozostaje bez znaczenia dla umów zawartych przez Użytkowników z Operatorem przed zmianą Regulaminu.

§10 Postanowienia końcowe

 1. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.
 3. Użytkownicy mogą uzyskać nieodpłatnie dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem łącza (skrótu) odnośnika zamieszczonego na stronach internetowych Serwisu, w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
 4. Regulamin wchodzi w życie w dniu 01.01.2023 r.

 

Scroll to Top